ഇന്ത്യൻ പോർട് റെയിൽ കോർപറേഷനിൽ മാനേജീരിയൽ തസ്തികമുംബൈ:ഇന്ത്യൻ പോർട് റെയിൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജനറൽ മാനേജർ (പ്രോജക്ട്സ്) 02, ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻസ്) 01, അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ(പ്രോജക്ട്സ്)/ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ(പ്രോജക്ട്സ്) 01, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ(പ്രോജക്ട്സ്) 01, സീനിയർ മാനേജർ/ മാനേജർ(പ്രോജക്ട്സ്) 01, അസി. മാനേജർ( എച്ച്ആർ) 01, അസി. മാനേജർ (ട്രാക്ക്) 01 എന്നിങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ട്. ആവശ്യമായ യോഗ്യത, പ്രായം, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം www.ipa.nic.in / www.iprcl.org എന്നീ website കളിൽ ലഭിക്കും.

Previous Post Next Post