55% മാർക്കോടെ എൽഎൽബി യോഗ്യതയുണ്ടോ?; കരസേനയിൽ ഓഫിസറാകാംനിയമബിരുദധാരികൾക്കു കരസേനയിൽ ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസറാകാം. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്‌ത്രീകൾക്കും ജൂലൈ 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.joinindianarmy.nic.in
  •  ജഡ്‌ജ്, അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ലഫ്‌റ്റനന്റ് റാങ്കിലായിരിക്കും നിയമനം. ഒഴിവ്: 7 (പുരുഷൻ–5, സ്‌ത്രീ–2)
  • പ്രായം: 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് 21–27.
  • യോഗ്യത: 55% മാർക്കോടെ എൽഎൽബി. ക്ലാറ്റ് പിജി സ്കോർ നിർബന്ധം. ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ/സ്‌റ്റേറ്റ് റജിസ്‌ട്രേഷനു യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഷോർട് ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എസ്‌‌എസ്ബി ഇന്റർവ്യൂ.

Indian Army invites applications from law graduates for Short Service Commission course
Previous Post Next Post