യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിആർഒ, ലൈബ്രേറിയൻ ഒഴിവിൽ കരാർ നിയമനംരാജസ്ഥാനിലെ മഹാരാജാ സൂരജ്മാൽ ബ്രിജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 29 ഒഴിവിൽ കരാർ നിയമനം. വിരമിച്ചവർക്കും അവസരം. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
തസ്തികകൾ: കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ, സെക്‌ഷൻ ഓഫിസർ, എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ, പിആർഒ/പ്രസ് കൺസൽറ്റന്റ്, ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് മാനേജർ, ലൈബ്രേറിയൻ, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ), ഇൻഫർമാറ്റിക് അസിസ്റ്റന്റ്, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെയർ ടേക്കർ, ഇന്ത്യൻ കുക്ക്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കാർപെന്റർ, പ്ലംബർ. www.msbrijuniversity.ac.in

University job vacancies
Previous Post Next Post