ഐ ടി ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ: സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ, മികച്ച ശമ്പളത്തിൽ ജോലി!എറണാകുളം:  ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ഫിലോസഫി വിഭാഗത്തിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് വാക്-ഇൻ-ഇൻറർവ്യു നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് അനുവദിച്ച മൈനർ റിസർച്ച് പ്രൊജക്ടിലായിരിക്കും നിയമനം. ആറുമാസം കാലാവധിയുള്ള പ്രോജക്ടിൽ പ്രതിമാസം 16,000/- രൂപ പ്രതിഫലത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയത്തിൽ പിഎച്ച്. ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം. ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 
പാരിസ്ഥിതിക തത്വചിന്തയിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും മികച്ച വിശകലനപാടവവും രചനാവൈദഗ്ധ്യവുമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സമ്പൂർണ്ണ ബയോ‍ഡാറ്റ, ഉദ്യേശ്യപ്രസ്താവന (എസ് ഒ പി) എന്നിവ സഹിതം സെപ്തംബർ 18ന് രാവിലെ 11ന് സർവകലാശാലയുടെ കാലടി മുഖ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഫിലോസഫി വിഭാഗത്തിൽ നടത്തുന്ന വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺഃ 8943186304, ഇ-മെയിൽഃ faizalnm@ssus.ac.in

സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രോജക്ട് മോഡിൽ സർവ്വകലാശാലയിലാരംഭിക്കുന്ന മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് മനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേയ്ക്കാണ് നിയമനം. നിയമന കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം. ഇ/ടി/ബി കാറ്റഗറിയിൽ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുളള ഒരൊഴിവാണുളളത്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്. യു. ജി. സി. സ്കെയിലായിരിക്കും നിയമനം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബർ 16. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക


സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ഐ ടി ഓഫീസർ ഒഴിവ്
ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ഐ. ടി. ഓഫീസർ ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒാപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരൊഴിവാണുളളത്. പ്രതിമാസ വേതനം 75,000/-. പ്രായം: സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതം. എസ് സി/ എസ് ടി, ഒ ബി സി, പി എച്ച് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ഉണ്ട്. സമാനതസ്തികകളിൽ വിരമിച്ചവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 60 വയസ്. യോഗ്യതഃ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും എം. സി. എ./എം. ടെക്. നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഹാർഡ്‍വെയർ/സോഫ്റ്റ്‍വെയർ മേഖലകളിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹാർഡ്‍വെയറിലും സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലുമുളള ജോലിപരിചയം അഭിലഷണീയം. സർവ്വകലാശാലകൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി പരിചയമുളളവർക്കും സർക്കാർ-അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും സമാന തസ്തികയിൽ വിരമിച്ച എം. സി. എ./എം. ടെക്. ബിരുദധാരികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബർ 15. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.
job opportunities in sanskrit university kalady
Previous Post Next Post