റെസ്പോൻസിബിൾ ടൂറിസം മിഷനിൽ ഒഴിവുകൾ; അവസാന തിയ്യതി ഫെബ്രുവരി 11തിരുവനന്തപുരം:കേരള സർക്കാരിന്റെ റെസ്പോൻസിബിൾ ടൂറിസം മിഷനിൽ മിഷൻ കോ‐ ഓർഡിനേറ്റർ (എൻവയോൺമെന്റൽ) 01, ഡിസ്ട്രിക്ട് മിഷൻ കോ‐ഓർഡിനേറ്റർ 04, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസി. 01 എന്നിങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ട്.മിഷൻ കോ‐ ഓർഡിനേറ്റർ

യോഗ്യത: ഇക്കണോമിക്സ്/സോഷ്യൽ സയൻസ്/ടൂറിസം/ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്/റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ്/സോഷ്യൽ വർക്ക്/എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്/ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം/സാമൂഹ്യശാക്തീകരണം/സാമ്പത്തിക വികസനപ്രോജക്ടുകളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഉയർന്ന പ്രായം: 50.

ഡിസ്ട്രിക്ട് മിഷൻ കോ‐ഓർഡിനേറ്റർ

യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം, ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സ്/ഹിസ്റ്ററി/ ടൂറിസം/ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്/റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ്/സോഷ്യൽ വർക്ക്/പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം, സാമൂഹ്യശാക്തീകരണത്തിൽ ഒരുവർഷത്തെ പരിചയം.
ഉയർന്ന പ്രായം: 50.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസി. (ഒഴിവ്: 1)

യോഗ്യത  60 ശതമാനം മാർക്കോടെ എംഎ ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ്/എംടിഎ/എംഎസ്ഡബ്ല്യു. തൊഴിൽ പരിചയം അഭികാമ്യം
ഉയർന്ന പ്രായം: 50.

അവസാന തിയതി: ഫെബ്രുവരി 11 വൈകിട്ട് അഞ്ച്. വിശദവിവരത്തിന്: https://www.keralatourism.org/responsible-tourism/careers
Previous Post Next Post