കണ്ണൂരിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾURGENT RECRUITMENT FOR OPEN POSITIONS NESTO HYPERMARKET SECURA CENTRE, KANNUR

 • Salesman 
 • Cashier 
 • Indian Sweet Maker 
 • South Indian Cook
 • Customer Service Executive 
 • North Indian Cook 
 • Graphic Designer 
 • Chinese Cook 
 • Broasted & Grill Maker 
 • Video Editor 
 • Receiver 
 • Tandoor Cook 
 • Salad Maker 
 • Shawarma Maker 

 • Khuboos Maker 
 • Cookies Maker 
 • Confectioner Baker 
 • Butcher Fish Monger 
 • Snacks Maker 
 • Counter Staff 
 • Security Supervisor & Guard 
 • Electrician 
 • Arabic Sweet Maker 
 • Dry Cake Maker 
 • Bakery Helper 
 • Housekeeping Staff

Walk-In Interview On 5th & 6th April 2023 
09:00AM – 5:00PM

Location: SECURA CENTRE, Thazhe Chovva, Kannur recruitment.india@nestogroup.comCANDIDATES WITH EXPERIENCE MAY APPLY
nesto group recruitment for kannur
Previous Post Next Post