കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിൽ മെക്കാനിക്കൽ, ഐടി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓഫിസർകൊച്ചി:കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫിസറുടെ 22 ഒഴിവിൽ 3 വർഷ കരാർ നിയമനം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ.

വിഭാഗങ്ങളും യോഗ്യതയും: മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിവിൽ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ: മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ സിവിൽ/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം, 2 വര്‍ഷ പരിചയം.
ഐടി: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടിയിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ഐടിയിൽ പിജി; 2 വര്‍ഷ പരിചയം.

യോഗ്യത 60% മാർക്കോടെ നേടിയതാകണം.

പ്രായപരിധി: 30. അർഹർക്ക് മാർക്കിലും പ്രായത്തിലും ഇളവ്.

ശമ്പളം (1, 2, 3 വർഷങ്ങളിൽ): 37,000, 38,000, 40,000. www.cochinshipyard.in


Kerala  cochin shipyard Jobs
Previous Post Next Post