എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട താൽക്കാലിക അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം ∙ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട താൽക്കാലിക അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.cee.kerala.gov.in.  
'KEAM 2023- Candidate Portal' ലെ 'Provisional Allotment List 'എന്ന മെനു ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താൽക്കാലിക അലോട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാം. 

പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ ceekinfo.cee@kerala.gov.in എന്ന ഇ മെയിൽ വഴി ഇന്ന് 12നു മുൻപ് അറിയിക്കണം. പരാതികൾ പരിഹരിച്ചശേഷമുള്ള അന്തിമ അലോട്മെന്റ് ഇന്നു രാത്രിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

MBBS and BDS provisional allotment list released
Previous Post Next Post