കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ അധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുകോഴിക്കോട് : ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു.

ബാലുശ്ശേരി ഗവ. ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ 
ബാലുശ്ശേരി:ഗവ. ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളി‍ൽ അറബിക് അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 4ന് രാവിലെ 10.30ന്.
മണാശ്ശേരി ഓർഫനേജ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 
മുക്കം:മണാശ്ശേരി ഓർഫനേജ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്.  9447 88 45 09

പൂളപ്പൊയിൽ ഗവ.എൽപി സ്കൂൾ 
മുക്കം:പൂളപ്പൊയിൽ ഗവ.എൽപി സ്കൂളിൽ അധ്യാപക കൂടിക്കാഴ്ച 4ന് 10.30ന്.  9645 622 697

നെടിയനാട് ജിഎൽപി സ്കൂൾ 
നരിക്കുനി:നെടിയനാട് ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 4ന് രാവിലെ 11ന്.

teacher job vacancies
Previous Post Next Post